بزوآر معده

بزوآر معده

بزوآر معده یک توده غذایی هضم نشده در معده میباشد که به دنبال تجمع غذاهای هضم نشده به وجود می آید.درمان بزوآر معده با اندوسکوپی و بیهوشی